Околна среда

Устойчива стопанска дейност

и за следващите поколения.

Климатичните промени касаят всички нас. Всяка компания носи отговорност за своя принос за устойчивата икономика. От 2008 г. ние сме сертифицирани в съответствие с екологичния стандарт ISO 14001 и така получаваме непрекъснато потвърждение от външен орган, че спазваме високите изисквания за управление на околната среда. Минимизирането на консумацията на енергия, емисиите, отпадните води, отпадъците, както и на използваните помощни и работни материали, за нас от години е неразделна част от разработването и производството на продукти.
Както при използване на външни производствени методи в сферата на леенето под налягане, така и при проектиране на собствени инсталации за системна техника, ние отдаваме голямо значение на устойчивите и пестящите ресурси производствени процеси.

Обусловените от процеса отпадъци се свеждат до минимум. Неизбежните отпадъци се рециклират и по този начин се изпращат за повторно използване.
Разбира се, околната среда играе решаваща роля още при избора на нашите доставчици. Оптимизираме транспортните маршрути и се опитваме да поддържаме веригите на доставка възможно най-къси.

Ние сме част от системата PRS и по този начин допринасяме за устойчивото и ресурсоспестяващо използване на палетите в глобален цикъл.

Свали сертификат ISO14001

Последвай ни: