Общи условия

Отговорност за съдържание
Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. “Фолапласт” ООД като доставчик на услуги не е длъжна да наблюдава предадена или съхранена информация от трети страни или да разследва обстоятелства, които показват незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони остават незасегнати. Но отговорността в това отношение е възможна само от момента, в който е известно за конкретно нарушение на закона. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно. При установяване на нарушения на закона, незабавно ще премахнем това съдържание.

Отговорност за хипервръзки и чуждо съдържание
Сайтът съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. “Фолапласт” ООД не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. При установяване на законови нарушения, незабавно ще премахнем такива връзки.

Авторско право
Всички елементи в сайта, включително, но не само целия текст и всички изображения, са със защитени авторски права и са собственост на “Фолапласт” ООД. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на собственика. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за информация, предназначена за лично ползване.

За всяко съдържание на този сайт, което не е създадено от “Фолапласт” ООД, се спазват авторските права на трети страни. Съдържанието на трети страни е маркирано като такова. Ако все пак разберете за нарушение на авторски права, ви молим да ни информирате съответно. При установяване на законови нарушения, незабавно ще премахнем такова съдържание.

Последвай ни: