Политика по околната среда на фирма ФолаПласт

Екологично ориентираното управление е част от нашата корпоративна политика и се отнася за цялата компания. Тази отговорност важи еднакво за икономиката и екологията.


Още по време на разработване и производство на продуктите се отдава голямо значение на екологичната съвместимост. В зависимост от другите области на приложение, нашите продукти могат да се рециклират и така замърсяват околната среда възможно най-малко.


Минимизирането на потреблението на енергия, емисиите, отпадъчните води, образуването на отпадъци, помощните и експлоатационните материали, както и използването на екологично съвместими производствени процеси и материали е неразделна част от корпоративната ни политика. Ресурсите се използват умерено, а образуваните отпадъци се рециклират, доколкото е възможно.


Защитата на околната среда е здраво заложена в оперативния, непрекъснат процес на усъвършенстване и по този начин се превръща в управленска задача. Формулират се конкретни цели и постигането на тези цели се планира и контролира редовно.


Задача на ръководството е да насърчава разбирането, откритостта и чувството за отговорност сред служителите и да създава условия за практическото изпълнение на тези критерии. Мерките за обучение на нашите служители включват защитата на околната среда като неразделна част, така че да се действа компетентно и с чувство за отговорност в съответствие с политиката ни по околната среда.


Приложимите закони и разпоредби за опазване на околната среда, официалните изисквания, както и исканията на заинтересованите страни, по-специално изискванията на клиентите, представляват минимален критерий и, разбира се, са задължителни за нас.


Ръководството проверява ефективността на определените мерки за постигане на нашите екологични цели и функционалността на системата ни за управление на околната среда. Тази проверка се извършва и чрез редовни одити. По въпросите за защита на околната среда поддържаме обективен и доверен диалог към всички страни.


Чрез използване на най-добрата налична техника трябва да се избегнат неизправности и аварии от нашите организирани процеси. Създадени са аварийни планове с аварийни мерки за овладяване на аварии и неизправности и за свеждане до минимум на техните последици.